Language Education

TAKAYAMA Yoshiyuki
NAKAGAWA Tomohiro
SAWAZAKI Hisakazu
MATSUTOMO Kazuo
NAKAMURA Taichi
Dylan Jones
HONDA Atsuko
DATE Masaki

Science and Mathematics Education

NISHIMURA Yasuzo
SAKURAMOTO Atsushi
MATSUMOTO Chieko
KUMODE Masafumi
KURIHARA Kazuyoshi
ASAHARA Masahiro
AOYAMA Kinuyo
OHYAMA Toshio
NISHIZAWA Toru
HAYASHI Masae
YAMAMOTO Hirofumi
MIYOSHI Masaya
FUJII Junko
YAMADA Yoshihide
HOSHINA Hideto
MIURA Asa

Arts and Physical Education

TAKAGI Yumi
UMEMURA Noriko
HOSHIYA Takeo
YOSHIMURA Haruhiro
SHIBUYA Masako
MINATO Shichio
MIYAZAKI Kouji
SAKAMOTO Taro
HAMAGUCHI Yumi
MIZUSAWA Toshihide
YAMADA Takayoshi
SOKURA Kei
TANAKA Shuichi

Human Ecology and Technology Education

TSUKAMOTO Mitsuru
OKUNO Shinichi
ISHIKAWA Kazuhiko
MATSUMURA Masami
MURAKAMI Ayumi
HATTORI Yumiko
TAKEUCHI Keiko
TAKAHARA Nobue

Human and Social Sciences Education

HASEGAWA Yasuko
KADOI Naoya
SHIMIZU Yasuyuki
SAKATA Noboru
TERAO Takeo
HASHIMOTO Yasuhiro

Science of Human Development

OHNISHI Masafumi
ISHII BARKMAN Asako
HIROSAWA Aiko
YAMATO Makiko
KISHI Toshiyuki
MITSUHASHI Yoshinori

Teacher Education

KIMURA Yuu
KISHINO Mai
MATSUKI Kenichi
YANAGISAWA Shoichi
HAYASE Yuri
SASAHARA Miku
MITAMURA Akira
FUCHIMOTO Kouji
KAZAMA Hiroshi
KOBAYASHI Kazuo
ENDO Takahiro
ARAKI Yoshiko
ARAI Toyokichi
KOJIMA Keiichi
KOSUGI Shinichiro
HANBARA Yoshiko
NAKAJIMA Takeshi
INABA Atsushi
YASMINE Samy Gamaleldin MOSTAFA
KOSAKA Masato
AMAKATA Kazuya
Wang Linfeng